/ KANUN & YÖNETMENLİK / KANUN & YÖNETMELİK

KANUN & YÖNETMELİK

tgf_logo-300x160

Federasyonumuzun bağlı olduğu Ana Statü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup 01 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Türkiye Güreş Federasyonu’nun Ana Statüsünü görmek için tıklayınız

 

 

 

 

Güreş Hakem Yönetmeliği devamı 4.5. bölüm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

Hakemlerin Müsabaka Öncesinde Yapması Gereken İşler

Madde 23 – Hakemler müsabaka öncesinde,

a) Müsabıkların tartısını yaparlar

b) Bütün hakemler, müsabaka öncesinde Baş Hakem nezaretinde toplanarak, kurallarla ve kuralların uygulanmasında düşülen tereddütlerle ilgili kısa bir konsültasyon yaparlar.

c) Salonda müsabaka yönetimi için uygun düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

d) Müsabakaların kurallara uygun idamesi için salonda müsabaka yönetimi için uygun düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edilir

Hakemlerin Müsabaka Sırasında Görevleri

Madde 24 – Hakemler müsabakalarda,

a) Güreşçilerin kıyafetlerinin FILA kurallarına uygun olmalarını kontrol ederler.

b) Müsabakaları FILA kurallarına uygun olarak yönetirler.

c) Güreşçilerin FILA kurallarına ve centilmenliğe uymayan sözlerine asla müsaade etmezler. Durumu anında rapor ederek gereken uygulamanın yapılmasını sağlarlar.

Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri

Madde 25 – Müsabakaların sonunda,

 

a) Sonuç anons edilir.

b) Hakem listeleri kontrol edilir.

c) Sonuçlar doğru olarak işlenip nihai neticeler tam olarak alınarak takım tasnifleri yapılır ve ilan edilir.

Hakemlerin Müsabaka Yönetimi İle İlgili Esaslar

Madde 26 – Hakemler müsabaka esnasında,

a) Tam bir disiplin, bilinçlilik ve tarafsızlıkla hareket ederler.

b) Her türlü durumda FILA kurallarına uymakla yükümlüdürler.

c) Baş hakemin verdiği görevleri yaparlar.

d) Hakemlerin verdiği kararlar FILA kuralları çerçevesinde sadece müsabaka esnasındaki konsültasyonda veya protesto söz konusu ise bu maksatla kurulacak komisyonda tartışılabilir. Bunun dışında hakemler kendi aralarında veya başka kişilerle verilmiş kararlar hakkında tartışma yapamazlar.

e) Müsabakalar sonuçlanıncaya kadar müsabaka mahallini terk edemezler.

Hakem Olabilme Şartları

Madde 27 – Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. ( Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşmiş olanlar için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. )

c) 18 yaşında küçük, 30 yaşında büyük olmamak ( Ay-Gün hesaplanmaz ). Yaş tashihi kabul edilmez.

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak.

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak.

f) Ceza kurullarından altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

g) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak.

h) Güreş yapmış olmak. ( Bu durum ; lisans ( en az 1 yıllık vizeli ) , okul, kulüp, veya müessesesinden getireceği resmi yazı veya üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümü mezunlarından güreş uzmanlık belgesi ile belgelenir. )

 

Madde 28 – Hakemlerin Değerlendirmesi

 

Her müsabaka sonunda müsabaka baş hakemi aşağıdaki not sistemine göre görevli hakemleri değerlendirir. Bu değerlendirmeler MHK tarafından kaydedilir ve yıl sonunda her bir hakemin yıl boyunca topladığı notların ortalaması alınarak yıl sonu başarı notu belirlenir. Her hakeme notu yıl sonunda kendisine bir mektupla tebliğ edilir. Hakemlerin bir sonra ki yıldaki pozisyonları ( baş hakemlik, minder amirliği, yurt içi ve yurt dışı görevleri ) bu notlara göre MHK tarafından belirlenir. Bu uygulamaya cetvel hakemleri de dahildir.

Milli hakemlerin değerlendirmelerinde yıl sonu notu bir sonraki yılın seviye tespit sınavına % 25 etki eder. Şöyle ki ;

 

Seviye tespit sınavından 70 alan bir milli hakemin bir önceki yıldaki başarı notu 4 üzerinden 2 dir ve bu yüz üzerinden 50 demektir.

Seviye tespit sınavının % 75’ i = 70 x75 / 100

= 52,5

Yıl sonu başarı notu olan 50 nin % 25 si = 50 x 25 / 100

= 12,5

Seviye Tespit Sınavı Sonucu = 52,5 + 12,5 = 65

Yıl Sonu Başarı Notunun Hesaplanması

Yıl sonu başarı notu belirlenirken hakemin 1 yıl boyunca görev yaptığı müsabakalardan aldığı notlar toplanarak görev aldığı müsabaka sayısına bölünerek bulunur.

Değerlendirme Not Sistemi :

Uluslararası I. Kategori : 10 ile 6 arası

Uluslar arası II. Kategori : 8 ile 4 arası

Uluslararası III. Kategori : 6 ile 2 arası

Milli Hakem : 5 ile 1 arası

Madde 29 – Güreş hakemlerinin kademeleri aşağıdaki şekildedir.

a) Aday hakem

b) İl ( Bölge ) Hakemi

c) Milli Hakem

d) Uluslararası hakem

1) Üçüncü kategori uluslararası hakem

2) İkinci kategori uluslararası hakem

3) Birinci kategori uluslararası hakem

4) Olimpik kategori uluslararası hakem

a ) Aday Hakem

1 )Aday hakem kursları il müdürlüklerinin talebi üzerine Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen 2 kurs hocası tarafından yapılır ve 5 gün sürer. Kurs hocalarının 30’ ar saatlik ders ücretleri ile yolluk yevmiyeleri ve ulaşım ücretleri il müdürlükleri tarafından ödenir.

2 ) Aday hakem kursuna katılmak, kursun en az 3 / 4 ‘ ünü takip etmek gerekir.
3 ) Kurs sonunda yapılacak yazılı sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4 ) Aday hakem oluş tarihinden en geç 4 yıl sonra (Ay Gün hesaplanmaz) il hakemliğine terfi etmeyenlerin lisansları iptal edilir. (Örnek: 1989 yılı içinde kursa katılarak aday hakem lisans alan bir hakem 1993 yılı sonuna kadar il hakemliğine terfi edemez ise l Ocak 1994 tarihinden itibaren lisansı geçersizdir ve iptal edilir.)

b-) İl hakemi olmak için

1) En az iki yıl aday hakemlik yapmak.
2) İl ve ilçe hakem kurulu tarafından başarılı bulunarak terli için teklif edilmek.
3) İlgili il ve ilçenin kendi tertipleyeceği bir müsabakada Merkez Hakem Kurulunun görevlendireceği baş hakem tarafından uygulamalı sınava tabi tutularak bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 almak.Sınavı yapan baş hakemin seans, yolluk yevmiyeleri ve ulaşım ücretleri il müdürlükleri tarafından ödenir
4) 40 yasından büyük olmamak (40 yaşını geçip milli hakemliğe terfi edememiş il hakemlerinin hakemlikleri sona erer. Yaş tashihi kabul edilmez.
5) İl hakemliğine terfi için teklif edildiği tarihte 34 yasından büyük olmamak.

c) Milli hakem olmak için

1) En az iki yıl il hakemliği yapmak. (Bu kural. 2002 yılı ve sonrasında il hakemi olanlar için geçerlidir. 2001 yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için il hakemliğinde ve milli hakemlikte bekleme süresi üçer yıldır.)
2) İl ve İlçe hakem Kurulu taralından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek.
3) Terfi için teklif edildiği tarihte 36 yasından büyük olmamak, (200 l yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için 37 yaş geçerlidir.)
4) Yaş sınırını geçmemek. (Milli hakemler için yaş sınırı 50 dir. 50 yaşın hesaplanmasında ay-gün aranmaz. Hakemliğini en az sekiz cetvel hakemi olarak sürdüren milli hakemlerin hakemlikleri 50 yaşından sonra ihtiyaç duyulduğu taktirde Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve federasyon Yönetim Kurulunun kararıyla her seferinde bir yıl olmak üzere beş kez uzatılabilir.)
5) Milli hakemler, her yılın sonunda federasyonun belirleyeceği bir merkezde seminer ve sınava tabı tutulurlar. Sınavda yıl sonu başarı notunun % 25 ‘ i ile yazılı sınavda aldığı notun % 75 ‘ inin toplamında en az 70 alanlar başarılı say ılırlar. Cetvel hakemliği yapacak olanlar cetvelden sınava tabi tutulurlar. Herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyenlere Haziran ayında bir sınav hakkı verilir ve bu sınavda başarılı olanlara diğer hakemlerle birlikte yılın kalan altı ayında görev verilir. Sınavda başarılı olamayanlar ve sınava girmeyenlere müteakip yıl içinde Federasyonun tertip edeceği müsabakalarda görev verilmez sadece kendi il ve ilçelerinde müsabaka yönetebilirler. Sınav soruları Merkez hakem Kurulu tarafından tespit edilir.Üç yıl üst üste başarısız olanlar il hakemliğine düşürülürler. Yaşları müsait olduğu takdirde tekrar milli hakemliğe terfi hakları saklı tutulur. (Sınava girmeyenler girip başarısız olmuş addedilir.) Herhangi bir sebepten dolayı ( Hakemliğin dondurulması veya son yılın seviye tespit sınavında başarılı olamayarak bir yıl görev alamayanlar ) bir önceki yıl hakemlik yapamayanların yıl sonu başarı notu dikkate alınmadan sadece yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 almaları başarılı sayılmaları için yeterlidir.

d) Uluslararası hakem olmak için

1) En az dört yıl milli hakemlik yapmak, (Bu kural. 2002 yılı ve sonrasında il hakemi olanlar için geçerlidir. 2001 yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için il hakemliğinde ve milli hakemlikte bekleme süresi (üçer yıldır).
2) Yüksekokul mezunu olmak. (Olimpiyat Akdeniz Dünya Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşenler için yüksekokul mezunu olma şartı aranmaz Lise mezunu olmak yeterlidir.)
3) FILA tarafından geçerli sayılan Fransızca ve İngilizceden birini en az konuşabilir düzeyde bilmek. (Gerekli şartları haiz olan ve Merkez. Hakem Kurulu tarafından bir önceki yıl için- deki performansına göre yazılı ve tatbiki uygulamada başarılı olduğu kabul edilen adayın uluslararası hakemliğe teklif edilebilmesi için Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 30 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez Hakem
Kuruluna ibraz etmesi zorunludur iki belgelerin resmi geçerlilik süreleri sınırsızdır. Bu maddenin (d) bendinin l2) no’lu alt bendinde belirtilen milli takımda güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem sınavına girmeye hak kazanan milli hakemlerden devlet memuru olmayanları ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.)
4) Terfi teklif tarihinde FILA yaş standardı içinde bulunmak, Uluslararası hakem olabilme yaş standardı maksimum 40″tır. 40 yaşından büyük olanlar Uluslararası Hakemlik için teklif edilemez 40 yaşın hesaplanmasında ay gün aranmaz. FILA yaş standardı değiştiği taktirde bu maddelerin yaş standardı da otomatik olarak değişir.Yaş tashihi kabul edilmez.
5) Milli Hakemlikle başarılı olduğu. Merkez Hakem Kurulunca belirlenerek, yapılacak yazılı ön sınavda 100 puan üzerinden en az 80 puan almak.
6) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standartları içinde bulunmak, (1993 yılı itibariyle FILA yaş sınırı 60’dır. 60 yaşın üstünde olanların hakemlikleri sona erer. 60 yaşın hesaplanmasında ay-gün dikkate alınmaz.FILA yaş standardı değiştiği takdirde bu maddedeki yaş standardı da otomatik olarak değişir.) 52 yaşından sonra uluslararası cetvel hakemi olarak hakemliklerine devam edenlerin hakemlikleri 60 yaşından sonra ihtiyaç duyulduğu takdirde Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile her seferinde bir yıl olmak üzere beş kez uzatılabilir.
7) Milli hakemler uluslararası hakemlik için en çok iki kez teklif edilirler.

Uluslararası Olimpik kategori Hakem
1) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standardı içinde bulunmak. Yaş tashihi kabul edilmez.
2) FILA tarafından hakem hocası (instructor) statüsüne atanan 1 inci kategori hakemler ülkesinde de faal olmaları kaydıyla yaş sınırlamasına tabi değildir.

Uluslararası hakemlerin terfi sınavları;

1) Uluslararası hakem 3 üncü kategoriden 2 nci kategoriye, 2 nci kategoriden l inci kategoriye terfi için en çok üç kez teklif edilirler. Bu süreler içinde başarılı olamayan bir daha teklif edilemez.
2) Uluslararası hakemlerden kategorisi FILA tarafından bir derece aşağı düşürülenler bulunduğu kategoride en çok iki kez terfi sınavına teklif edilirler. 1 inci kategori için terfi sınavına teklif edilen adaylar tekrar dil sınavına girip en az 35 puan almak zorundadırlar.
3) Mevcut 1inci kategori uluslararası hakemler arasından en az lise mezunu olup, Merkez Hakem Kurulu tarafından başarılı görülenler , Olimpik kategori hakemliğe terfi sınavına teklif edilirler. Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 35 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez Hakem Kuruluna ibraz etmek zorundadırlar. Bu belgelerin resmi geçerlilik süreleri sınırsızdır. Bu kişiler terfi sınavına en çok üç kez teklif edilirler ve üç kez teklif edilip başarılı olamayanlar bir daha teklif edilemezler. 2 nci kategori uluslararası hakemlerin terfi sınavına girebilmeleri için KPDS veya ÜDS sınavına girip en az 35 puan almaları ve MHK tarafından başarılı görülmeleri gerekir. Adaylar her teklif edildiklerinde dil sınavından 35 puan alma şartına tabidirler. (Bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen milli takımda güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem olan ve 1 inci kategoriye terfi sınavına girmeye hak kazanan uluslararası hakemlerden devlet memuru olmayanlar ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.) 1 inci kategoriye terfi sınavı için yaş sınırı 50’ dir. Olimpik kategoriye terfi için yaş sınırı yoktur.

Hakemleri Sigortalanması :
Madde 30 – Hakemlerin sigortalanması (Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslara göre yürütülür.
Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar

Madde 31 – Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı olanların Türkiyede hakemlik yapmak istediklerinde bu istekleri Federasyonca uygun görülenler, aşağıdaki şartlar ve kategoriler içinde hakemlik yapabilirler.
a) Uluslararası Hakemler FILA tarafından belirlenen kategoride.
b) Uluslararası Hakem olmayanlar Merkez. Hakem Kurulunun belirleyeceği kategoride.

Hakem Lisanslarının Verilmesi :
Madde 32 – Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun kararı ile hakemlik lisansı verilir. Kursa giren bütün adaylara kurs öğretmeni tarafından.Ek-l deki form doldurularak Federasyona teslim edilir.

Hakemlerin Ataması ve Görev Yerleri:
Madde 33 – Tüm müsabakalar lisanslı güreş hakemleri tarafından yönetilir.

a) Federasyon tarafından Türkiyenin her il ve ilçesinde düzenlenecek müsabakaların baş hakemleri İle müsabakaları yönetecek diğer hakemler Merkez Hakem Kurulunca belirlenir.
b) il ve ilçelerin düzenleyecekleri özel ve resmi müsabakaları baş hakemleri ile müsabakaları yönetecek diğer hakemler il ve ilce Hakem Kurullarınca belirlenir.
c) Hakem tazminatları özel ve resmi müsabakalar için Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar paralelinde ödenir,
d) Müsabaka baş hakeminin gerek gördüğü durumlarda görevli hakemlerden yetersiz görülenler görevden alınabilir. Görevden alınan hakemlerin tazminatları müsabaka yönettikleri seans miktarı dikkate alınarak baş hakem tarafından belirlenir.
e) Müsabaka baş hakemi gerekli gördüğü durumlarda müsabakanın yapıldığı İl ve ilçenin lisanslı hakemlerinden takviye alabilir (6 hakemi geçmemek şartıyla)
f) Müsabakalarda görev yapacak hakem sayısına müsabakanın türü önemi ve katılan güreşçi sayışı dikkate alınarak Hakem Kurulları tarafından karar verilir.

Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi :
Madde 34 – Yurtdışındaki hakemler federasyonlardan izin almak kaydıyla bulundukları ülkede görev yapabilirler.

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar :
Madde 35 – Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya Merkez İl ve İlçe Hakem Kurulları yetkilidir. Ayrıca 12 inci madde hükümleri uygulanır.

Hakem Lisanslarının İptali.
Madde 36 – Aşağıdaki hallerde hakem lisansları iptal edilir.

a) İstifa etmek.
b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek.
c) Federasyon veya il ve ilçe müsabakalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl görev yapmamak.
d) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak.
e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek.
l) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, müsabakalarda olan olayları bir tarafın lehine örtbas etmek. Bir güreşçinin veya takımın lehine kurallara aykırı olarak çıkar sağlamak.
g) taraflardan birinden veya kişiden maddi ve manevi çıkar saklamak.
h) güreş camiası aleyhinde gazete dergi, radyo veya benzer araçlarla yayın yapmak.
ı) Hakemlik yaş ve yıl sınırlarını aşmak.
İptal Edilen Lisanslara İtiraz Süresi :
Madde 37 – Herhangi bir nedenle iptal edilen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla otuz gündür sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi:
Madde 38 – Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler İl ve İlçe Hakem Kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl ve İlçe Hakem Kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir seneden fazla ara verenlerin lisanslarını iptal eder. Özürsüz ara verenler tekrar göreve dönmek isterlerse şartları tuttuğu takdirde aday hakem kursuna katılmaları ve başarılı olmaları ile yaş standardı içinde olmaları şartı aranır. Hakemliğe ara verme kuralı aday hakemler için geçerli değildir. Uluslararası 1 nci ve 2 nci kategori hakemler için FILA kuralı uygulanır. Uluslararası 3 ncü kategori hakemler ; en fazla üç yıl (sürekli veya aralıklı) hakemliklerini dondurabilirler. Bu hakemler, hakemliklerini dondurdukları her yıl için FILA pul parasını kendileri öderler.

Milli Hakemliğin Dondurulması : Faal milli hakemler MHK tarafından geçerli sayılabilecek çeşitli nedenlerden dolayı her biri 1 yıl olmak kaydıyla en fazla üç kez hakemliklerini dondurabilirler ( sürekli veya aralıklı ). Bu süre içinde bütün özlük hakları saklı kalır ancak kendi illeri de dahil olmak üzere hakemlik yapamazlar. Yeni milli olan bir hakem milli olduktan sonraki ilk iki yıl hakemliğini donduramaz. ( Bu uygulama Ocak 2008 tarihinden itibaren başlayacaktır.) Hakemliğini dondurmak isteyenler her yıl yapılan ve önceden ilan edilen Milli Hakem Seviye Tesbit Sınav tarihinden önce, “hakemliğini dondurmak istediklerini bildiren” dilekçelerini Federasyona vermek zorundadır. Bu dilekçeler her yıl için ayrı ayrı verilir. Hakemliğini dondurmak için dilekçe vermeyenler sınava girmemiş olarak değerlendirilir. (ÖRNEK AÇIKLAMA : 2008 yılı için geçerli olacak Milli Hakem Seviye Tesbit Sınav tarihi, 25 Kasım 2007 olarak kabul edilirse, 2008 yılı için hakemliğini dondurmak isteyenlerin dilekçelerini en geç 24 Kasım 2007 tarihinde Federasyonda bulundurmaları gerekir. Bu hakemler, 2008 yılı içinde kendi ili de dahil olmak üzere hakemlik yapamazlar. Aynı hakemlerin 2009 ve 2010 yılları için de hakemliklerini dondurdukları değerlendirilirse, 2011 yılında “Madde-22 de yazılı şartları haiz olarak” faal olmaları gerekir. Aksi takdirde hakemlikleri sona erer.)

Hakemlikten İstifa:
Madde 39 – Hakemlikten istifa edenler bir daha geri dönemezler,

Baş Hakemin Görev ve Yetkileri :
Madde 40 – Baş hakemlerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hakem komitesince bir müsabakada görevlendirilen hakemlerden kategorisi itibariyle en üst seviyede olanlardan biri baş hakem olarak görevlendirilir. {Örnek; Sadece uluslararası hakemlerin görevlendirdiği müsabakalarda her kategoriden uluslararası hakem görevliyse E kategorisi hakemlerden birisi baş hakem olarak tayin edilir.
b) Baş hakem müsabakaların teknik toplantısı ve tartısından başlamak üzere nihayetine kadar FILA kuralları ve Federasyonun koyduğu kurallar içinde geçmesinden Federasyona karşı birinci derecede sorumludur.
c) Müsabakalarda görevlendirilen hakemlerin kategorilerine ikamet ettiği illerin durumuna dikkat ederek görevlendirme yapılır.
d) Müsabakalar esnasında hakemler arasında meydana gelen uyuşmazlığı ilgili hakemlerle konsültasyon yaparak nihai karara bağlanmasını sağlar.
e) Müsabakalar esnasında yapılacak olan hakem kliniklerim anlar ve uygular.
f) Müsabakalarda form düşüklüğü gösteren ve uyum sağlayamayan hakemleri görevden alır. Önemli durumlarda durumu Federasyona bildirir.
g) Müsabakalarda görevli tüm hakemler hakkında yazılı kanaat bildirirler. Bu kanaatleri gizli olarak en geç beş gün içinde Merkez Hakem Kuruluna ulaştırırlar. Raporunu zamanında ve objektif olarak vermeyen hakemlere bir daha Baş hakemlik görevi verilmez.
h) Müsabakalar için gerektiğinde 32’ nci madde paralelinde hakem takviyesi alabilir.
ı) Müsabakaları yöneten hakemlerin devam durumlarım takip eder. tartı ve seans durumlarım gösterir listeyi mutemede verir
i) Katılım listelerini nüfus cüzdanları ve lisansların tartı cetvellerinin uygunluğunu kontrol ettirir.
j) Müsabakalar esnasında FİLAnın belirttiği kıyafetle görev yapar.

Hakemlerin Denetimi :
Madde 41 – Merkez, İl ve İlçe Hakem Kurulları Hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile Uluslararası hakemler kendi kategorisinin altındaki bütün Hakemlerin denetimciliğini yapabilirler. Milli Hakemler ise İl ve Aday hakemlerin denetimlerini yapabilirler.

Yürürlükten Kaldırma:
Madde 42 – Bu Talimat hükümlerinin Yürürlüğe girdiği tarihte, 9 Haziran 1972 tarih ve 14210 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Güreş Federasyonu Hakem Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük :
Madde 43 – Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :
Madde 44 – Bu talimat hükümlerini Güreş federasyonu başkanı yürütür.

 

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI

 

BAĞLANTILAR

                      

SPONSORLAR

                    bilyonerlogo