/ Ana Statü / DUYURULAR / Genel / Haberler / GÜREŞ 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR EĞİTİM KURSU

GÜREŞ 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR EĞİTİM KURSU

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                                     GÜREŞ 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR EĞİTİM KURSU

Kursun yapılacağı yer : Güreş Federasyonu Başkanlığı
Tarih : 04-19 Kasım 2019
Katılım ücreti :  210 TL
Federasyon Katılım Ücreti : 1250 TL
En az/en fazla katılımcı sayısı : 10/50 Kişi
Başvuru yeri : https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi
Başvuru tarihileri : 18-31 Ekim 2019
Başvuru sonuçlarının açıklanması : 01 Kasım 2019  https://sporegitim.sgm.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Güreş 5. Kademe Teknik Direktör Eğitim Kursu açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyerlerin sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilebilecektir.

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Federasyon Katılım ücreti Halk Bankası’na, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı Katılım ücreti aynı referans numarası ile Ziraat Bankarsı’na yatırılacaktır.  Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

 

 

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz, milli belgesinin ibrazı),
 2. a)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul olmamak,
 3. b)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 4. c)En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. d)01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Antrenör Eğitim Yönetmeliği 17. Madde/d Bendi gereğince V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden  oluşacak kurs bitirme projelerini  programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

İSTENEN BELGELER

 1. a)2 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrik orijinal fotoğraf)
 2. b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
 3. c)E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. d)Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 5. e)E-Devlet kapısı, Spor Bilgi Sisteminden alınan, QR kodlu doğrulanabilir Ceza Bilgi Formu  
 6. f)E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği
 7.         g)      Kurs Bitirme Projesi (Tez en az 4000 kelimeden oluşacaktır.)
 8.          h)      Kademe antrenör belgesine sahip olmak,
 9.   i)        Kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelemiş olmak. (Belge tarihinden itibaren)
 10.          j)        Sporla ilgili en az 5 seminer görmüş olduğuna dair belge.

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 1. a)Ankara’da yapılacak olan Güreş 5. Kademe Teknik Direktör Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 04 Kasım 2019 tarihinde 08.30-12.30 saatleri arasında Güreş Federasyonu Başkanlığında yapılacaktır.
 2. b)Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.
 3. c)İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.
 4. d)Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi Fidan YILDIRIMile kurumsal e-posta adresi üzerinden  tufekci@gsb.gov.tr iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. e)Daha önce 5.kademe antrenör yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavınagirmek isteyen adayların, kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak tufekci@gsb.gov.tr. e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

MUAFİYET   

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 5. Kademe Teknik Direktör Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır.

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA

ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

04-19 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA’DA YAPILACAK OLAN GÜREŞ 5.KADEME TEKNİK DİREKTÖR KURSU EĞİTİM PROGRAMI

TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
04 Kasım 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Açılış ve Kayıt  
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-18.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Doç. Dr. Velittin BALCI
05 Kasım 2019 Salı 08.30-12.30 Spor Pazarlaması Doç. Dr. Velittin BALCI
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Spor Pazarlaması Doç. Dr. Velittin BALCI
06 Kasım 2019 Çarşamba  08.30-12.30 Spor Psikolojisi  Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Spor Psikolojisi  Öğr. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU
07 Kasım 2019 Perşembe 08.30-12.30 Müsabaka Yönetimi ve İlkeleri Doç. Dr. Hakan SUNAY
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Müsabaka Yönetimi ve İlkeleri  Doç. Dr. Hakan SUNAY
08 Kasım 2019 Cuma 08.30-12.30 Özel Kondisyon Antrenmanı ve Metodları Doç. Dr. Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Özel Kondisyon Antrenmanı ve Metodları Doç. Dr. Cengiz AKALAN
09 Kasım 2019 Cumartesi 08.30-12.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri  Doç. Dr. Cengiz AKALAN
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri  Doç. Dr. Cengiz AKALAN
10 Kasım 2019 Pazar 08.30-12.30 Antrenörlük Uygulamasında Yeni Arayış ve Gelişmeler Doç.Dr.Mehmet ÖZAL
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-19.30 Antrenörlük Uygulamasında Yeni Arayış ve Gelişmeler
11 Kasım 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi Doç.Dr.Mehmet ÖZAL
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Özel Antrenman Bilgisi
12 Kasım 2019 Salı 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Özel Antrenman Bilgisi
13 Kasım 2019 Çarşamba 08.30-12.30 Özel Antrenman Bilgisi
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Üst Düzey Teknik Antrenman Öğr.Gör.Muhammed BODUR-Salih YILMAZ
14 Kasım 2019 Perşembe 08.30-12.30 Üst Düzey Teknik Antrenman
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Üst Düzey Teknik Antrenman  
15 Kasım 2019 Cuma 08.30-12.30 Üst Düzey Teknik Antrenman
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Üst Düzey Teknik Antrenman
16 Kasım 2019 Cumartesi 08.30-12.30 Üst Düzey Taktik Antrenman Öğr.Gör.Muhammed BODUR-Salih YILMAZ
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Üst Düzey Taktik Antrenman
17 Kasım 2019 Pazar 08.30-12.30 Üst Düzey Taktik Antrenman
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Üst Düzey Taktik Antrenman
18 Kasım 2019 Pazartesi 08.30-12.30 Üst Düzey Taktik Antrenman
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-17.30 Üst Düzey Taktik Antrenman
19 Kasım 2019 Salı 08.30-12.30 Üst Düzey Taktik Antrenman
12.30-13.30 Öğle Arası  
13.30-15.30 Üst Düzey Taktik Antrenman

 

 

BAĞLANTILAR

                      

SPONSORLAR

                    bilyonerlogo